ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Specjalista ds. opiekuńczo-wychowawczych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy

Wymiar etatu: cały

Ilość etatów: 1

Wydział: Specjaliści

Data udostępnienia: 2019-08-19

Ogłoszono dnia: 2019-08-19

Termin składania dokumentów: 2019-08-30 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego  zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • wykształcenie  wyższe, preferowany  kierunek lub specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • co najmniej  5 lat stażu na stanowisku koordynatora placówki opiekuńczo – wychowawczej;
 • studia podyplomowe lub kurs z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeks rodzinny i opiekuńczy, rozporządzenie w sprawie  instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • obsługa programów MS Office;
 • tolerancja na stres;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo
  skarbowe;
 • zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność nawiązywania kontaktów oraz pracy w zespole i samodzielnej organizacji pracy na stanowisku,
 • pozytywne podejście do dzieci,
 • dokładność i obowiązkowość,
 • prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Monitorowanie bieżącej działalności opiekuńczo - wychowawczej placówek, nadzór nad prawidłową pracą specjalistów, w tym kontrola dokumentacji, nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach w tym kontrola dokumentacji wychowawczej,
 2. Nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem procedur wynikających z przepisów wewnętrznych,
 3. Pomoc merytoryczna wychowawcom koordynującym w przygotowaniu posiedzeń i nadzorowanie prac zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach,
 4. Udzielanie pracownikom pomocy w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem i kontaktami z rodzinami a w razie potrzeby reprezentowanie placówek na zewnątrz w sprawach dotyczących wychowanków i ich rodzin,
 5. Organizacja szkoleń dla kadry wychowawczej i specjalistów,
 6. Współdziałanie z rodzicami, opiekunami prawnymi, instytucjami zajmującymi się pomocą i wsparciem dziecku i rodzinie, w szczególności z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami rodzinnymi, koordynatorami, ośrodkami pomocy społecznej, monitorowanie procedur adopcyjnych, współpraca z Ośrodkiem Adopcyjnym, monitorowanie przebiegu procesów usamodzielnienia wychowanków w tym nadzór nad terminowością dokumentowania tego procesu,
 7. Ustalanie harmonogramów pracy wychowawczej i comiesięczne rozliczanie na potrzeby płac, dokonywanie okresowej oceny pracy podległych pracowników,
 8. Czuwanie nad właściwym trybem oraz terminami załatwiania spraw wpływających do placówek,
 9. Tworzenie planów nadzoru jakości pracy wychowawczej, współtworzenie planów pracy opiekuńczo - wychowawczej w placówkach,
 10. Opracowywanie w porozumieniu z wychowawcą koordynującym sprawozdań placówek,
 11. Koordynowanie spotkań, uroczystości, wyjazdów,
 12. Opieka nad stażystami, praktykantami,
 13. Przygotowanie projektów uchwał ZP i RP w sprawach dotyczących placówek
 14. Opracowywanie projektów zarządzeń dyrektora w sprawach dotyczących placówek,
 15. Monitorowanie spraw alimentacyjnych wychowanków,
 16. Zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań powierzonych przez Dyrektora, realizowanie      innych zadań zleconych przez Dyrektora
 17. Zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności,
 18. Nadzór nad mieszkaniami wspieranymi.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy, 14-411 Rychliki, Marwica 1.
Czas pracy: pełny etat, równoważny system czasu pracy – 40 godzin tygodniowo. Praca wykonywana jest w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym; przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami, w wymuszonej pozycji ciała Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – wrzesień 2019 r.
 
Stanowisko pracy: Praca odbywa się w trzech budynkach w różnych miejscowościach, z koniecznością przemieszczania się po różnych jego piętrach. Budynki nie są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przed wejściem, brak podjazdu, brak windy, wąskie ciągi komunikacyjne, nieprzystosowane sanitariaty).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny – podpisane własnoręcznie,
 • prezentacja autorskiej koncepcji podniesienia jakości usług opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pracy pomiędzy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy a Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi,
 • kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy (należy potwierdzić okres       początkowy i zamknięty zatrudnienia),
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, - podpisane własnoręcznie – załącznik nr 2,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO- podpisany własnoręcznie- załącznik nr 3.
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-30 00:00:00
b. Sposób:
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy 14-411 Rychliki, Marwica 1  lub składać osobiście w siedzibie Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy od 20.08.2019 r. do 30.08.2019 r.  w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
„Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. opiekuńczo-wychowawczych” w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.”
c. Miejsce:
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy 14-411 Rychliki, Marwica 1  

VII. Informacje dodatkowe:

Ważne informacje:
 1. Dokumenty, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Tylko kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowani do dalszego etapu naboru.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum w Marwicy oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Centrum: www.dd.bip.powiat.elblag.pl .
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony