ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku w ramach środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku w ramach środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szczegóły informacji

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku w ramach środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 2022/BZP 00357388/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-10-04 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-10-04 12:10:00

Miejsce złożenia oferty: www.miniPortal.gov.pl

Ogłoszono dnia: 2022-09-21 przez

Treść:

tel. 55/2488130; e-mail sekretariat@caopow.powiat.elblag.pl
Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) - dalej Pzp na dostawę pn.:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku w ramach środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
-    ESP : Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  w Pasłęku
-   adres skrzynki ePUAP: /Centrum_Marwica/SkrytkaESP
Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal.
Miejsce publikacji:
 1. Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl
 2. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://dd.bip.powiat.elblag.pl/
Pasłęk, dnia  21.09.2022r.
Spis treści
 
 
 
 
 1. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku
NIP: 578 311 12 72
adres do korespondencji:
        Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku
ul. 3 Maja 9, 14-400 Pasłęk
adres strony internetowej: https://dd.bip.powiat.elblag.pl
tel.  55 248 81 30
 1. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Adres strony internetowej:           https://dd.bip.powiat.elblag.pl
Pojęcia użyte w specyfikacji warunków zamówienia:
 1. SWZ - niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.
 2. Ustawa Pzp - ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.).
 3. MiniPortal - ogólnodostępne, bezpłatne i intuicyjne narzędzie do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uwaga: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
 1. ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.
 
 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Pzp).
 2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
 3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemnie oraz w języku polskim.
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
  2. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 praż ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne'"
  3. Wymagania dotyczące pojazdu:
   1. Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE.
   2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację:
 • aktualne świadectwo homologacji jako samochód osobowy oraz aktualne świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności Unii Europejskiej,
 • książkę gwarancyjną,
 • książkę przeglądów serwisowych,
 • instrukcję obsługi w języku polskim,
 • dwa komplety kluczyków,
 • dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin
 • pakiet usług serwisowych oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
  1. Warunki dostawy:
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność. Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
 1. Oznaczenie wg CPV:
 • 34100000-8 - Pojazdy silnikowe
 • 34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
 4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych.
 7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: do 200 dni od dnia podpisania umowy.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
 2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 uPzp:
  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
  1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a uPzp),
   2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b uPzp),
   3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,1292,1559 i 2054 (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c uPzp),
   4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d uPzp),
   5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e uPzp),
   6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f uPzp),
   7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g uPzp),
   8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h uPzp) - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
  2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 uPzp)
  3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art, 108 ust. 1 pkt 3 uPzp)
  4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp)
  5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp)
  6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, uPzp doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp).
 1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust.2 uPzp.
 2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4 powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
 3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, złożenia oświadczenia (o którym mowa w art. 125 ust.l uPzp) własnego podmiotu udostępniającego zasoby w formie elektronicznej (plik podpisany podpisem kwalifikowanym) lub postaci elektronicznej (plik podpisany podpisem zaufanym lub osobistym).
 4. Zamawiający nie stawia wymogu, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie będącemu podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach, o których mowa w art. 118, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania.
 5. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp.
 6. Podstawy wykluczenia związane z przepisami sankcyjnymi:
  1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), dalej „ustawa", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
   1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U, z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
 7. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  4. zdolności technicznej lub zawodowej;
   Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, minimum dwa świadczenia polegające na sprzedaży i dostawie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim o wartości min. 120.000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie (art. 125 ust 1 uPzp) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
 2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 3. Podmiotowe środki dowodowe (na wezwanie zamawiającego) żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składane w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
  W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwa świadczenia polegające na sprzedaży i dostawie nowego samochodu 9-cio osobowego (busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim o wartości min. 150.000,00 zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
 4. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (składane na wezwanie zamawiającego w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.
 5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
 6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
 7. Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych:
  1. wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tę okoliczność.
  2. zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 uPzp, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu, podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy
  3. jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu, podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  4. w celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wykonawca:
   1. składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów,
   2. składa wraz z ofertą Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 125 ust 1 uPzp) zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
   3. składa (na wezwanie) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (o którym mowa w §3 Rozporządzenia MRPiT) zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ
  5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
   1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby
   2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
  6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)
 1. Informacje ogólne:
  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal.
 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji".
 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcje dotyczące korzystania z systemu miniPortal - ePUAP, dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pi/lnstrukcje, natomiast Regulamin korzystania z systemu miniPortal dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Natomiast, maksymalny rozmiar wiadomości wysyłanych / odbieranych przez zamawiającego poprzez e- mail wynosi: 50 MB.
 4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
 5. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
 1. Wymagania techniczne:
  1. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: specyfikacja połączenia ~ Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  2. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft Edge
 2. Dodatkowe wymagania dotyczące korespondencji:
  1. Przy przekazywaniu korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wykonawca zapewnia gotowość odbioru i odczytania co najmniej plików w formacie *.pdf.
  2. W przypadku kompresji plików, zamawiający wskazuje format z rozszerzeniem .zip, lub 7Z, które widnieją w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247),. Zamawiający dopuszcza również format .rar3,
  3. Zamawiający wskazuje formaty danych, w szczególności wśród wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247), w jakich wykonawca powinien złożyć ofertę oraz pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty: *.pdf, *.jpg (.jpeg), *.doc, *.docx, *.odt, *.ods, *.txt, lub *.xls4 ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
   Złożenie przez wykonawcę oferty, oświadczeń i dokumentów w innym formacie, będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp: „Art. 226 ust.l. pkt 6) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego".
   Powyższy wymóg nie dotyczy dokumentów niewystawianych przez upoważnione podmioty, takich jak zaświadczenia z ZUS, US i KRK - wystawione w postaci elektronicznej. Dokumenty te, wykonawca przedkłada zamawiającemu w oryginale.
  4. Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2452), dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
   1. są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
   2. umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
   3. umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
   4. zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
  5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż oferta, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2452).
  6. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2452), środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. II. 2020 poz. 2452), umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.
  7. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Sylwia Szmit tel. 55 248 81 30, e~mail:sekretariat@caopow.powiat.elblag.pl.
   Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
  8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz, 2415).
  9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w ustawowym terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
  10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
  11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
  12. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 uPzp. 14) Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana SWZ stanie się jej integralną częścią.
 1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
 2. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 uPzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 Rozporządzenia PRM).
 3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 2 powyżej, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia PRM (§ 2 ust. 2 Rozporządzenia PRM).
 4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 Rozporządzenia PRM)
 5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
 6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument {§ 6 ust. 1 Rozporządzenia PRM).
 7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 Rozporzgdzenia PRM).
 8. Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporzgdzenia PRM poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:
  1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą
  2. innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia PRM, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 Rozporządzenia PRM).
 10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 Rozporządzenia PRM).
 11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7 ust. 1 Rozporządzenia PRM).
 12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 Rozporządzenia PRM).
 13. Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia PRM poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 12 powyżej, dokonuje w przypadku:
  1. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą
  2. pełnomocnictwa - mocodawca.
 1. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 12 powyżej, może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 Rozporządzenia PRM).
 2. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 Rozporządzenia PRM).
 3. Zgodnie z § 10 Rozporządzenia PRM dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
  1. muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych
  2. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
  3. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku
  4. muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
 1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 4.11.2022 r.
 2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
 2. Zamawiający zaleca wykonawcom zapoznanie się z Instrukcją użytkownika systemu dostępną na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/
 3. Oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu musi zostać opatrzona właściwym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce" dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.
 4. Przygotowaną ofertę należy zaszyfrować. Szyfrowanie ofert zostało opisane w Rozdziale IV Instrukcji użytkownika systemu.
 5. Wykonawca składa ofertę za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na Platformie ePuap. Na Platformie ePuap będą dostępne dwa formularze:
 • Formularz do Komunikacji
 • Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
  Ofertę należy złożyć formularzem do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
 1. Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem udostępnionego przez mini Portal Formularz do złożenia poprzez złożenie:
  1. wypełnionego i podpisanego Formularza Oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ);
  2. wypełnionego i podpisanego oświadczenia (art. 125 ust 1 uPzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ) oraz, o ile dotyczy, oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
  3. pełnomocnictw do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie (o Ile dotyczy);
  4. pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEDiG);
   *Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
   Jeżeli dokument sporządzony został jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wykonawca składa cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
   Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (§7 Rozporządzenia MRPiT);
  5. (o ile dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
  6. (o ile dotyczy) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust.4 uPzp.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy. Wszelkie czynności wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę (osoby) właściwie umocowane.
 3. Ofertę oraz oświadczenie (art. 125 ust 1 uPzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 4. Oświadczenie (art. 125 ust 1 uPzp), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (art. 125 ust 1 uPzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem (art. 125 ust 1 uPzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
 7. Zaleca się, aby z treści Formularza Oferty wynikało, że oferta składana jest w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - należy wpisać nazwy wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
 8. Zamawiający żąda wskazania w ofercie podwykonawcy oraz części zamówienia, których wykonanie zamierza zlecić podwykonawcom (jeżeli są już znani).
 9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca złoży nową, zmienioną, zaszyfrowaną ofertę wypełniając po raz kolejny formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu.
 10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp, Informacje, które wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
 11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zajdą okoliczności opisane w art. 226 uPzp.
 12. UWAGA! Zamawiający zaleca, aby wykonawcy składali oferty co najmniej na kilka godzin przed upływem terminu składania ofert, aby ewentualne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem ePUAP-u nie uniemożliwiły złożenia ofert w wyznaczonym terminie.
 1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do dnia 04.10.2022r, do godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2022r o godz. 12.10 z zastrzeżeniem postanowień art. 222 ust. 1 uPzp.
 3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
 4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
   Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania:  https://dd.bip.powiat.elblag.pl/
   W związku z tym, że zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię Internetu, czy problemy techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Składanie ofert przez https://miniportal.uzp.gov.pl/ jest dla wykonawców bezpłatne.
Opis sposobu obliczenia ceny:
W cenie oferty brutto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, podatki, akcyzy i inne obciążenia wymagane prawem oraz ewentualne rabaty.
Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Załączniki

 • siwz (PDF, 457.5 KiB) Data publikacji: 2022-09-23 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-23 | złożone: 2022-10-04, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-04
 • siwz (DOCX, 84 KiB) Data publikacji: 2022-09-30 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-30 | złożone: 2022-10-04, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-09-04
 • załącznik nr 2 (PDF, 264.3 KiB) Data publikacji: 2022-09-21 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-21 | złożone: 2022-09-21, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-04
 • załącznik nr 1 (PDF, 203.9 KiB) Data publikacji: 2022-09-21 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-21 | złożone: 2022-09-21
 • załącznik Nr 3 (PDF, 259.6 KiB) Data publikacji: 2022-09-21 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-21 | złożone: 2022-09-21, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-04
 • załącznik nr 4 (PDF, 287.4 KiB) Data publikacji: 2022-09-21 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-21 | złożone: 2022-09-21, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-04
 • załącznik Nr 6 (PDF, 358.1 KiB) Data publikacji: 2022-09-21 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-21 | złożone: 2022-09-21, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-04
 • załącznik Nr 7 (PDF, 203.6 KiB) Data publikacji: 2022-09-23 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-23 | złożone: 2022-09-23, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-04
 • formularz ofertowy (DOCX, 36 KiB) Data publikacji: 2022-09-23 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-23 | złożone: 2022-10-04, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-04
 • wykluczenia (DOC, 79 KiB) Data publikacji: 2022-09-23 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-23 | złożone: 2022-09-23, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-04
 • zasoby (DOC, 75 KiB) Data publikacji: 2022-09-23 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-23 | złożone: 2022-10-04, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-04
 • zał 5 (DOCX, 33.6 KiB) Data publikacji: 2022-09-23 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-23 | złożone: 2022-10-04, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2022-10-04
« powrót do poprzedniej strony