ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Psycholog

Miejsce pracy: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku

Wymiar etatu: 1/4

Ilość etatów: 1

Wydział: Specjaliści

Data udostępnienia: 2020-12-31

Ogłoszono dnia: 2020-12-31

Termin składania dokumentów: 2021-02-28 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2020

Zlecający: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 3. Spełnia wymagania art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t. j. Dz. U. 2020 poz. 821 ).
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe oraz prawo do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( t. j. Dz. U. 2019 poz. 1026 ).
 6. Znajomość następujących aktów prawnych :
 7.  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t. j. Dz. U. 2020 poz.821 ),
 8. rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2011 r.  w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 9. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 10. Umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet ).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie diagnozy i opinii psychologicznej wychowanków.
 2. Opracowywanie zaleceń i wskazań do pracy z wychowankami.
 3. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne.
 4. Organizowanie różnych form psychologicznej pomocy wychowankom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, wychowawcami klas placówek i ośrodków.
 5. Wykorzystanie elementów terapii o orientacji poznawczo – behawioralnej – praca indywidualna i grupowa z dziećmi.
 6. Dbałość o prawidłowy rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny wychowanków.
 7. Współdziałanie oraz przygotowywanie pism i opinii do instytucji współpracujących.
 8. Poradnictwo psychologiczne dla najbliższej rodziny wychowanków oraz współpraca z rodzicami mająca na celu motywowanie do zmiany aktualnej sytuacji w stopniu umożliwiającym powrót dziecka do domu rodzinnego.
 9. Przygotowywanie informacji dotyczącej wychowanków na zespół do spraw okresowej oceny wychowanka w placówce oraz udział w zespołach opiekuńczo – wychowawczych.
1Udzielanie zatrudnionym pracownikom pedagogicznym poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji, oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca odbywać się będzie w trzech budynkach znajdujących się w Pasłęku i Zielonce Pasłęckiej z koniecznością przemieszczania się po różnych jego piętrach. Budynki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami współpracującymi z placówkami zajmującymi się realizacją powiązanych zadań, znajdującymi się w innych budynkach. Wyjazdy w teren – środkami komunikacji ( PKS ), własnym lub służbowym samochodem. Praca wykonywana jest w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy w wymuszonej pozycji ciała.
 2. Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pasłęku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV opatrzone klauzulą RODO.
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Kopia świadectwa dokumentującego wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne itp. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Kwestionariusz osobowy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-02-28 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysłać w formie papierowej pocztą z adnotacją „ Nabór na stanowisko psychologa’’ na adres: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pasłęku, 14-400 Pasłęk ul. 3 Maja 9 do dnia 28.02.2021. do godz. 15.00. Dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP www.dd.bip.powiat.elblag.pl.
c. Miejsce:
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pasłęku, 14-400 Pasłęk ul. 3 Maja 9.

VII. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4. 5. 2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL )
          Informuję, że:  
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pasłęku ul. 3 Maja 9.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: mariusz.mackiewicz@hotmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6ust. 1 lit. a c ogólnego rozporządzenia  j/w o ochronie danych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t. j.  Dz.U.  2020 poz. 1920 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko psychologa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko psychologa.
 6.  Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 10. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Szmit
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-31 13:35:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-31 13:38:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-13 09:58:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony