ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Psycholog

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Pełna nazwa wydziału

Data udostępnienia: 2019-03-05

Ogłoszono dnia: 2019-03-05

Termin składania dokumentów: 2019-03-29 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:
 
a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych:
1)   posiadanie obywatelstwa polskiego,
2)   posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)   posiadanie wykształcenia wyższego,
5)   brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)   uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych, 
7)   nieposzlakowana opinia.
b) wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
2)   prawo do wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
3)   umiejętność pracy w zespole i w indywidualnym kontakcie,
4)   opanowanie, odporność na stres,
5)   łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą,
6)   dyspozycyjność, cierpliwość, kreatywność, samodyscyplina,
7)   samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
8)   znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
9)   dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu.
 
 
b. Wymagania dodatkowe:
1)   prawo jazdy kategorii B,
2)   pożądane doświadczenie w zawodzie,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 1.    Sporządzanie diagnozy i opinii psychologicznej wychowanków.
 2.    Opracowywanie zaleceń i wskazań do pracy z wychowankami.
 3.    Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
 4.    Organizowanie różnych form psychologicznej pomocy wychowankom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, wychowawcami klas placówek i ośrodków.
 5.    Wykorzystanie elementów terapii o orientacji poznawczo – behawioralnej – praca indywidualna z dzieckiem.
 6.    Dbałość o prawidłowy rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny wychowanków.
 7.    Współdziałanie oraz przygotowywanie pism i opinii do instytucji współpracujących.
 8.    Poradnictwo psychologiczne dla najbliższej rodziny wychowanków oraz współpraca z rodzicami mająca na celu motywowanie do zmiany aktualnej sytuacji w stopniu umożliwiającym powrót dziecka do domu rodzinnego.
 9.    Przygotowywanie informacji dotyczącej wychowanków na Zespół do spraw okresowej oceny wychowanka w placówce oraz udział w zespołach.
 10.         Udział w zebraniach zespołów klinicznych na terenie grup wychowawczych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1.    Praca odbywa się w trzech budynkach w różnych miejscowościach, z koniecznością przemieszczania się po różnych jego piętrach. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przed wejściem, brak podjazdu, brak windy, wąskie ciągi komunikacyjne, nieprzystosowane sanitariaty). Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami współpracujących z Placówkami zajmujących się realizacją powiązanych zadań, znajdujących się w innych budynkach. Wyjazdy w teren - środkami komunikacji(PKS),własnym lub służbowym samochodem. Obsługa urządzeń biurowych: telefon, fax, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka papierów. Praca wykonywana jest w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym; przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Wykonywane zadania wiążą się często z dużym obciążeniem emocjonalnym psychologa z uwagi na niesienie pomocy psychologicznej wychowankom, które doświadczyły traumy, a pomoc udzielana jest o różnych porach dnia.
 2.    Informuje się kandydatów, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
1.   CV - ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej. CV musi być podpisane i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 1. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Kopia dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-29 00:00:00
b. Sposób:
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach z podanym adresem nadawcy i adnotacją „Nabór na stanowisko psychologa” na adres: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy, Marwica 1, 14-411 Rychliki, osobiście w sekretariacie Centrum w godzinach pracy (7.00-15.00) lub pocztą (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu dokumentów do Centrum) do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 15.00.
« powrót do poprzedniej strony